Investormatch - Arent Janszoon Ernststraat 595C - Amsterdam - 020 303 12 41 - info@investormatch.nl

Risico's en zekerheden

Investormatch beoordeelt alle financieringsaanvragen van ondernemingen die via ons platform kapitaal willen ophalen. Alle crowdfundingpitches worden nauwkeurig geanalyseerd op basis van een drievoudige risicoclassificatie. Daarnaast worden alle aanvragen voor financieringen getoetst op basis van algemene opvattingen voor verantwoord lenen (onverantwoorde financieringen worden niet toegestaan via Investormatch).

Investormatch maakt haar investeerders er op attent dat aan investeren risico's zijn verbonden.

Risicoanalyse en classificatie

Investormatch hanteert een uitgebreide risicoanalyse bestaande uit onderstaande drie stappen:

 • BKR-controle
 • Investormatch kijkt bij een financiering altijd naar de ondernemer in privé en hanteert hier onder andere de score van het Bureau Krediet Registratie (BKR) voor. Deze BKR-score heeft alleen betrekking op de particulier en op de ondernemer privé. De BKR-score is van belang omdat de ondernemer in privé hoofdelijk meetekent op het aan de onderneming verstrekte krediet.
 • Graydon-rating
 • Investormatch hanteert een screening via Graydon om investeerders een objectief inzicht te geven in de mogelijkheden en risico's van een onderneming. De kredietbeoordelingen van Graydon behoren tot de internationale top van externe ratings en voldoen aan ISO 10674 richtlijn voor rating- en scoringssystemen.

  Graydon geeft de kans op wanbetaling van een onderneming, uitgedrukt in de zogenaamde PD-rating, op het moment van de beoordeling weer (verbeteringen of verslechteringen na de publicatie zullen niet gerapporteerd worden). De PD-rating geeft de kans op wanbetaling in procenten aan. Graydon berekent dit percentage met behulp van statistische modellen op basis van o.a. de jaarrekening, het betaalgedrag en demografische kenmerken. Voor meer informatie kunt u ook terecht op www.graydon.nl.
 • Investormatch-rating
 • Gevestigde ondernemingen krijgen een Investormatch-score toegerekend op basis van de volgende criteria en respectievelijke wegingsfactoren: afloscapaciteit (50%), solvabiliteit (30%) en niet-financiële criteria (20%). Er wordt gekeken naar historische en toekomstige afloscapaciteit en solvabiliteit. Voor de niet-financiële criteria wordt onder andere gekeken naar het managementteam, een marktindicatie en de afhankelijkheid van leveranciers/klanten. Op basis van deze Investormatch-score valt een onderneming binnen één van de vier risico-classificaties:

  A+ goed perspectief, relatief laag risico (5-8% rente)
  Agoed perspectief, aanvaardbaarbaar risico (6-9% rente)
  B+voldoende perspectief, gematigd risico (7-10% rente)
  Bvoldoende perspectief, hoog risico (8-11% rente)
  Cgoed/voldoende perspectief, hoog risico (9-12% rente)*

  *

  Binnen deze categorie vallen bedrijven waarvan de financiële historie korter is dan één boekjaar. Ondanks dat het perspectief goed/voldoende is, classificeren wij dit altijd als een hoger risico.

Spreiding en risico van uw investering

Investeren in bedrijven brengt altijd een risico's met zich mee. Diversificatie van uw investeringsportfolio is de beste manier om het risico zo klein mogelijk te houden. Investormatch raadt u daarom aan om uw investeringsbedrag over verschillende proposities te spreiden. Ook adviseren wij u om slechts een verantwoord deel van uw totaal beschikbare vermogen te investeren.

Geen garantie op uw investering

Investormatch screent iedere ondernemer en investeerder die zich registreert op ons platform. Voor ondernemers bestaat deze controle uit zowel de persoons- als bedrijfsgegevens. Voor investeerders bestaat deze controle uit persoonsgegevens en eventueel een persoonlijke intake. Investormatch kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet nakomen van verplichtingen van leners. Uw investering is - ongeacht de risicoclassificatie - altijd volledig op eigen risico en niet gegarandeerd.

Wat doen wij als een afbetaling mislukt?

Als een ondernemer een betaling mist, krijgt hij of zij de kans om deze betaling alsnog binnen 7 dagen te voldoen. Indien de betalingsachterstand stand houdt zal Investormatch de vordering overdragen aan een incassobureau. Zo garanderen we bij een wanbetaling dat uw belangen als investeerder optimaal worden behartigd. De vordering plus de bijeenkomende kosten worden verhaald op de ondernemer. Een eventuele betalingsregeling wordt aan de investeerder voorgelegd en dient goedgekeurd te worden door de investeerder. Indien betaling niet mogelijk blijkt te zijn loopt de investeerder het risico zijn ingelegde vermogen kwijt te zijn.

Zekerheden

Investormatch gaat bij annuïteitenleningen altijd uit van hoofdelijke aansprakelijkheid van de ondernemer, ongeacht de rechtsvorm. De bestuurders, eigenaars, vennoten of relevante aandeelhouders zijn mede hoofdelijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de lening. Investormatch gaat uit van hoofdelijke aansprakelijkheid omdat er geen overige zekerheden worden gesteld en er een hoger risico is bij deze bedrijven.

Waarom gebruiken wij een annuïteit?

Een annuïteit heeft een aantal belangrijke voordelen:
 • Het maandbedrag is altijd exact gelijk, lasten of opbrengsten zijn dus altijd bekend;
 • Bij een annuïteit wordt gelijk begonnen met aflossing wat het risico voor kredietnemers en kredietgevers aanmerkelijk verkleint. Een aflossing aan het einde van de looptijd is aanmerkelijk risicovoller;
 • Als kredietgever ontvangt u naast rente ook maandelijks een gedeelte aflossing wat voor andere doeleinden aangewend kan worden.

Participatiepitches

Investormatch maakt geen risicokwalificatie van ondernemingen die een participatiepitch aangemaakt hebben. U dient als investeerder zelf de risicoanalyse, due diligence en de deal te maken. Dit gaat buiten Investormatch om. Heeft u vragen over het maken van een risicoanalyse, een deal of het uitvoeren van een due diligence? Dan raden wij u aan contact opnemen met Investormatch.

Over Investormatch

Investormatch is een (crowdfunding)platform met een ondernemers- en investeerdersnetwerk. Investormatch is geen bank en heeft als doel het tot stand laten komen van kredietovereenkomsten of aandelentransacties en daarbij een bemiddelende rol in te nemen.

Investormatch heeft een ontheffing ontvangen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor het bemiddelen in opvorderbare gelden als bedoeld in artikel 4:3, vierde lid van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Investormatch is opgenomen in het AFM-register en staat onder constant toezicht van de AFM.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op via 020-3031241, info@investormatch.nl of bekijk onze algemene voorwaarden.

Starten met investeren

Wilt u investeren middels een lening of aandelen?

 • Vanaf €100,-
 • Aantrekkelijk rendement
 • Professionele risicoanalyse

Investeren

Aanmelden nieuwsbrief