times

Risico's en zekerheden

Investormatch beoordeelt alle financieringsaanvragen van ondernemingen die via ons platform kapitaal willen ophalen. Alle crowdfundingpitches worden nauwkeurig geanalyseerd op basis van een drievoudige risicoclassificatie. Daarnaast worden alle aanvragen voor financieringen getoetst op basis van algemene opvattingen voor verantwoord lenen.

Investormatch maakt haar investeerders erop attent dat aan investeren risico's zijn verbonden.

Risicoanalyse en classificatie

Investormatch hanteert een uitgebreide risicoanalyse bestaande uit drie stappen:

 • BKR-controle
 • Investormatch kijkt bij een financiering altijd naar de privésituatie van de ondernemer en hanteert hier onder andere de score van het Bureau Krediet Registratie (BKR) voor. Deze BKR-score heeft alleen betrekking op de particulier en op de ondernemer privé. De BKR-score is van belang, omdat de ondernemer in privé hoofdelijk meetekent op het aan de onderneming verstrekte krediet. Voor meer informatie kunt u ook terecht op www.bkr.nl.
 • Graydon-rating
 • Investormatch hanteert een screening via Graydon om investeerders een objectief inzicht te geven in de mogelijkheden en risico's van een onderneming. De kredietbeoordelingen van Graydon behoren tot de internationale top van externe ratings en voldoen aan ISO 10674 richtlijn voor rating- en scoringssystemen.

  Graydon geeft de kans op wanbetaling van een onderneming, uitgedrukt in de zogenaamde PD-rating, op het moment van de beoordeling weer (verbeteringen of verslechteringen na de publicatie zullen niet gerapporteerd worden). De PD-rating geeft de kans op wanbetaling in procenten aan. Graydon berekent dit percentage met behulp van statistische modellen op basis van o.a. de jaarrekening, het betaalgedrag en de demografische kenmerken. Voor meer informatie kunt u ook terecht op www.graydon.nl.
 • Investormatch-rating
 • Gevestigde ondernemingen krijgen een Investormatch-score toegerekend op basis van de volgende criteria en respectievelijke wegingsfactoren: afloscapaciteit (50%), solvabiliteit (30%) en niet-financiële criteria (20%). Er wordt gekeken naar historische en toekomstige afloscapaciteit en solvabiliteit. Voor de niet-financiële criteria wordt onder andere gekeken naar het managementteam, een marktindicatie en de afhankelijkheid van leveranciers/klanten. Op basis van deze Investormatch-score valt een onderneming binnen één van de vier risico-classificaties:

  A+ goed perspectief, relatief laag risico (5-8% rente)
  Agoed perspectief, aanvaardbaarbaar risico (6-9% rente)
  B+voldoende perspectief, gematigd risico (7-10% rente)
  Bvoldoende perspectief, hoog risico (8-11% rente)
  Cgoed/voldoende perspectief, hoog risico (9-12% rente)*

  *

Spreiding en risico van uw investering

Investeren in bedrijven brengt altijd een risico met zich mee. Diversificatie van uw investeringsportfolio is de beste manier om het risico zo klein mogelijk te houden. Investormatch raadt u daarom aan om uw investeringsbedrag over verschillende proposities te spreiden. Ook adviseren wij u om maximaal 10% van uw totaal beschikbare vermogen te investeren.

Geen garantie op uw investering

Investormatch screent iedere ondernemer en investeerder die zich registreert op ons platform. Voor ondernemers bestaat deze controle uit zowel de persoons- als bedrijfsgegevens. Voor investeerders bestaat deze controle uit persoonsgegevens en een persoonlijke intake. Investormatch kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet nakomen van verplichtingen van leners. Uw investering is - ongeacht de risicoclassificatie - altijd volledig op eigen risico en niet gegarandeerd.

Wat doen wij als een afbetaling mislukt?

Als een ondernemer een betaling mist, krijgt hij of zij de kans om deze betaling alsnog binnen 7 dagen te voldoen. Indien de betalingsachterstand stand houdt zal Investormatch de vordering overdragen aan een incassobureau. Zo garanderen we bij een wanbetaling dat uw belangen als investeerder optimaal worden behartigd. De vordering plus de bijeenkomende kosten worden verhaald op de ondernemer. Een eventuele betalingsregeling wordt aan de investeerder voorgelegd en dient goedgekeurd te worden door de investeerder. Indien betaling niet mogelijk blijkt, loopt de investeerder het risico zijn ingelegde vermogen kwijt te raken.

Zekerheden

Investormatch gaat bij annuïteitenleningen altijd uit van hoofdelijke aansprakelijkheid van de ondernemer, ongeacht de rechtsvorm. De bestuurders, eigenaars, vennoten of relevante aandeelhouders zijn mede hoofdelijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de lening. Investormatch gaat uit van hoofdelijke aansprakelijkheid, omdat er geen overige zekerheden worden gesteld en er een hoger risico is bij deze bedrijven.

Drie financieringsvormen

Investormatch hanteert drie financieringsvormen.
 • De annuiteitenlening: hierbij is de totale betaling per termijn gelijk;
 • De bulletlening: deze lening wordt aan het einde van de looptijd in één keer afgelost;
 • De converteerbare lening: deze leningsvorm biedt de mogelijk tot het omzetten naar aandelen. Hierbij moet er wel altijd een lead investor zijn.

Informal investing

Investormatch maakt geen risicokwalificatie van ondernemingen die een pitch aangemaakt hebben. U dient als investeerder zelf de risicoanalyse, due diligence en de deal te maken. Dit gaat buiten Investormatch om. Heeft u vragen over het maken van een risicoanalyse, een deal of het uitvoeren van een due diligence? Dan raden wij u aan contact opnemen met Investormatch.

Over Investormatch

Investormatch is een (crowdfunding)platform met een ondernemers- en investeerdersnetwerk. Investormatch is geen bank en heeft als doel het tot stand laten komen van kredietovereenkomsten of aandelentransacties en daarbij een bemiddelende rol in te nemen.

Investormatch heeft een ontheffing ontvangen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor het bemiddelen in opvorderbare gelden als bedoeld in artikel 4:3, vierde lid van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Investormatch is opgenomen in het AFM-register en staat onder constant toezicht van de AFM.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op via 020-3031241, info@investormatch.nl of bekijk onze algemene voorwaarden.