times

Algemene voorwaarden Investormatch


I N V E S T O R M A T C H B . V . A L G E M E N E V O O R W A A R D E N


Artikel 1 - Algemeen

1.1 Investormatch B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te (1082 LD) Amsterdam aan de Arent Janszoon Ernststraat 595-C en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 54002478. Investormatch is een investeringsnetwerk en crowdfundingplatform dat zich bezighoudt met bemiddelingsactiviteiten tussen investeerders en ondernemers.

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

i. Bemiddelingsactiviteiten : de bemiddelingsactiviteiten van Investormatch, waaronder begrepen (maar niet
beperkt tot) actieve matching, online prikbord en crowdfunding;

ii. Crowdfundingplatform : het door Investormatch online aangehouden platform waarop Ondernemers een Propositie kunnen plaatsen ten behoeve van Investeerders.

iii. Doelkapitaal : het geldbedrag dat de Ondernemer volgens diens Propositie aan investeringen wenst
aan te trekken;

iv. Investeerder : de natuurlijke persoon of rechtspersoon naar Nederlands recht, woonachtig of gevestigd in Nederland, die investeert althans beoogt te investeren in een
Propositie van een Ondernemer;

v. Investormatch : de besloten vennootschap Investormatch B.V., onderdeel van De Breed en Partners B.V., en/of aan haar gelieerde (rechts)personen;

vi. Basis Investeerder : een Investeerder die niet meer dan € 80.000,-- wil en zal investeren;

vii. Ondernemer : de rechtspersoon naar Nederlands recht, gevestigd in Nederland, die een investering ontvangt althans beoogt
te ontvangen;

viii. Plaatsingsfee : eenmalige vaste fee die de Ondernemer aan Investormatch is verschuldigd voor het
plaatsen van de Propositie van de Ondernemer;

ix. Premium Investeerder : een Investeerder die in staat en voornemens is om meer dan € 40.000,-- te
Investeren;

x. Propositie : het businessplan van de Ondernemer met bijbehorend doelkapitaal waarvoor de
Ondernemer financiering van een Investeerder beoogt aan te trekken;


xi. Succesfee : het percentage over de door de Investeerder aan de Ondernemer
gecommitteerde investering dat de Ondernemer aan Investormatch is
verschuldigd;

xii. Wederpartij : de Investeerder en/of Ondernemer die de contractspartij van Investormatch is of waaraan Investormatch een offerte of aanbieding heeft gedaan;

1.3 Alle intellectuele eigendomsrechten op door of namens Investormatch verstrekte formulieren en overeenkomsten, alsmede op alle namen, afbeeldingen en teksten op de website en het online (crowdfunding)platform van Investormatch, berusten uitsluitend bij Investormatch dan wel haar licentiegevers. Het is uitdrukkelijk niet toestaan om gegevens en/of documenten van de website en het online (crowdfunding)platform van Investormatch, daaronder begrepen doch niet beperkt tot Proposities, te verveelvoudigen of openbaar te maken.


Artikel 2 – Toepasselijkheid voorwaarden en wijziging

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en andere overeenkomsten tussen enerzijds een Wederpartij en anderzijds Investormatch, voor zover deze betrekking hebben op de Bemiddelingsactiviteiten van Investormatch.

2.2 Alle aanbiedingen, offertes, prijzen en andere uitingen van Investormatch zijn vrijblijvend, tenzij door Investormatch schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2.3 Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4 De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2.5 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zal de betreffende bepaling in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

2.6 Investormatch heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen. Dit zal in beginsel geschieden doordat Investormatch een nieuwe versie van haar voorwaarden op haar website publiceert. De gewijzigde voorwaarden treden 14 dagen na publicatie in werking, of op een ander tijdstip indien in dit in de bekendmaking wordt vermeld.


Artikel 3 – Overeenkomst

3.1 Iedere opdracht of andere overeenkomst tussen Investormatch en de Wederpartij (de “Overeenkomst”) wordt door Investormatch schriftelijk dan wel digitaal vastgelegd en door Investormatch en de Wederpartij akkoord bevonden. De Overeenkomst kan betrekking hebben op de verschillende Bemiddelingsactiviteiten van Investormatch.

3.2 Wijzigingen van de Overeenkomst, gedurende de uitvoering daarvan, kunnen slechts plaatsvinden nadat deze door Investormatch schriftelijk zijn vastgelegd en door Investormatch en de Wederpartij voor akkoord zijn ondertekend.

3.3 De Overeenkomst vervangt alle eerdere tussen de Wederpartij en Investormatch gemaakte afspraken, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen.

3.4 De Overeenkomst houdt te allen tijde uitsluitend een inspanningsverplichting voor Investormatch in en nimmer een resultaatsverplichting voor zover dit ziet op bemiddeling door Investormatch.

3.5 Investormatch is gehouden om bij de uitvoering van de Overeenkomst de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen.

3.6 Indien en voor zover een of meer bepalingen van de Overeenkomst afwijken van een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden, prevaleren de bepalingen in de Overeenkomst.


Artikel 4 - Duur van de Overeenkomst

4.1 De Overeenkomst tussen Investormatch en een Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk anders zijn overeenkomen.

4.2 De Overeenkomst eindigt:

i) op het moment dat deze door Investormatch is uitgevoerd; dan wel
ii) indien de Wederpartij of Investormatch deze opzegt.

4.3 Investormatch is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is, indien de Wederpartij:

i) surseance van betaling wordt verleend;
ii) in staat van faillissement wordt verklaard;
iii) wordt toegelaten tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen;
iv) wordt ontbonden of geliquideerd;
v) niet (tijdig) aan haar verplichtingen jegens Investormatch voldoet dan wel Investormatch op goede gronden heeft te
vrezen dat de Wederpartij haar verplichtingen niet behoorlijk zal nakomen.


Artikel 5 - Exclusiviteit Investormatch

5.1 De Wederpartij verklaart dat zij naast de Overeenkomst met Investormatch geen overeenkomst(en) met derden is aangegaan of zal aangaan waarvan de inhoud gelijk en/of gelijksoortig is aan dan wel conflicteert met de Overeenkomst.


Artikel 6 – Meldingsplicht en verstrekking informatie

6.1 De Wederpartij zal telkens aan Investormatch alle door Investormatch gevraagde informatie voor uitvoering van de Overeenkomst onverwijld aan Investormatch verstrekken.

6.2 De Wederpartij garandeert en staat er voor in dat alle aan Investormatch verstrekte en aangebrachte informatie juist en volledig is.

6.3 De Wederpartij is verplicht om Investormatch ongevraagd te voorzien van alle informatie, waarvan de Wederpartij in redelijkheid weet of behoort te weten dat deze voor Investormatch van belang is voor de uitvoering van de Overeenkomst en het incasseren door Investormatch van de Succesfee.

6.4 Zowel de Ondernemer als de Investeerder is verplicht om – zowel tijdens de looptijd van de Overeenkomst alsook binnen twaalf (12) maanden na beëindiging daarvan – Investormatch omgaand in te lichten indien en zodra de Ondernemer een investeringsaanbod van de Investeerder accepteert voor de Propositie waarop de Overeenkomst betrekking heeft of had.

6.5 Indien Investormatch bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik maakt van gegevens:

i) die door of namens een Wederpartij zijn verstrekt, is zij niet gehouden deze gegevens op hun juistheid en volledigheid te controleren. Investormatch is niet aansprakelijk jegens de Wederpartij voor eventuele schade die het gevolg is van onjuistheid of onvolledigheid van deze gegevens;

ii) die zijn verkregen uit openbare en andere door Investormatch betrouwbaar geachte bronnen, is Investormatch evenmin aansprakelijk jegens een Wederpartij voor eventuele schade die het gevolg is van onjuistheid of onvolledigheid van deze gegevens.

6.6 De Wederpartij kan geen rechten ontlenen aan door Investormatch verstrekte gegevens en/of adviezen, waaronder begrepen (doch niet beperkt tot) gegevens met betrekking tot een andere Investeerder en/of Ondernemer, Proposities, schattingen en/of indicaties van prijzen of waarden. Drukfouten en/of kennelijke verschrijvingen in onder meer Proposities zijn niet bindend voor Investormatch, noch voor een eventuele Wederpartij.


Artikel 7 – Crowdfunding

7.1 Ter zake van de Bemiddelingsactiviteiten van Investormatch die betrekking hebben op crowdfunding, beschikt Investormatch over een ontheffing van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op grond waarvan het haar is toegestaan om te bemiddelen in opvorderbare gelden van anderen dan professionele marktpartijen als bedoeld in artikel 4:3 lid 1 en lid 4 van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Deze ontheffing is op 21 november 2014 door AFM verleend en is geregistreerd onder vergunning nummer 19000027. De ontheffing is beperkt tot het bemiddelen in (converteerbare) leningsovereenkomsten aan MKB ondernemingen.

In de ontheffing zijn door AFM de navolgende voorschriften gesteld ten aanzien van de bedrijfsvoering van Investormatch:

1. Een consument kan via Investormatch in totaal niet meer dan € 80.000 investeren in leningen;
2. Een consument kan via Investormatch niet meer dan 100 leningovereenkomsten aangaan;
3. Een consument die meer dan € 5.000 per lening wil investeren, kan dit pas doen nadat Investormatch deze
consument actief heeft gewezen op de risico’s. Het hebben van inhoudelijk contact met de consument
heeft de voorkeur van de AFM. De waarschuwing moet tot effect hebben dat de consument zich bewust is
van de risico’s. Investormatch dient de waarschuwing als zodanig vast te leggen;
4. Een consument wordt geadviseerd om een verantwoord deel van het vermogen te investeren in leningen;
5. Een consument wordt door Investormatch doorlopend geadviseerd zijn of haar vermogen over
verschillende leningen te spreiden;
6. Investormatch legt een beleid vast dat zij ten grondslag legt aan de beoordeling van een leningaanvraag
van een onderneming en past deze criteria toe bij de beoordeling van een leningaanvraag;
7. Investormatch bewaart de informatie die zij heeft ingewonnen van de onderneming in haar
bedrijfsvoering alsmede de door haar bemiddelde leningovereenkomst, ten minste gedurende vijfjaren na
de dag waarop de leningovereenkomst is afgewikkeld;
8. Investormatch verstrekt voldoende achtergrondinformatie over leningen. Een consument moet over
voldoende achtergrondinformatie beschikken om een geïnformeerde investeringsbeslissing te kunnen
maken. Waar het zakelijke voorstellen betreft strekt het tot aanbeveling de volgende informatie
beschikbaar te stellen: een accountantsverklaring met daarbij financiële gegevens als eigen vermogen,
kredieten en mogelijke rendementscijfers van voorgaand jaren alsmede een businessplan;
9. Investormatch zal in de risicobeoordeling het betalingsgedrag/moraal van de ondernemer meewegen;
10. Investormatch legt een beleid vast dat zij ten grondslag legt aan de bepaling van de risico classificatie van
een lening en past deze criteria toe bij de toekenning van een risico classificatie. Aan leningen wordt een
bepaalde risico classificatie toegewezen op basis van zowel afloscapaciteit als overige kenmerken. De
risico classificaties die door Investormatch worden gehanteerd worden in het beleid duidelijk toegelicht.
Toepassing van het beleid leidt er toe dat alleen leningen op de website van Investormatch worden
gepubliceerd die bij aanvang over voldoende afloscapaciteit beschikken;
11. De risico classificatie van een lening wordt door Investormatch schriftelijk vastgelegd op zodanige wijze
dat achteraf uitlegbaar is hoe tot een bepaalde risico classificatie is gekomen;
12. Investormatch maakt consumenten op haar website en in haar reclame uitingen continu bewust van de
risico’s die met een investering gepaard gaan. Uitingen van leningnemers over leningen op het platform
dienen te allen tijde correct, duidelijk en niet misleidend te zijn;
13. Investormatch hanteert bandbreedtes met rente percentages die corresponderen met de risico classificaties
van bepaalde leningen. Met deze bandbreedtes kan de consument vaststellen of het gevraagde
rentepercentage realistisch is;
14. Investormatch maakt gebruik van een Stichting Derden Gelden rekening waarop de gelden van
investeerders worden geadministreerd zodat de gelden worden afgescheiden van het vermogen van het
platform.

Daarnaast stelt AFM aan Investormatch de volgende voorschriften ter zake het verstrekken van informatie aan AFM:

1. Investormatch informeert de AFM onverwijld over klachten van consumenten en de wijze van
afhandeling;
2. Investormatch informeert de AFM op kwartaal basis over de omzet, bet aantal uitstaande en lopende
leningen, het aantal consumenten dat per lening heeft ingeschreven, bet totale aantal consumenten op
lopende leningen, de geïnvesteerde bedragen per consument en per lening, het totaal aan geïnvesteerd
vermogen op bet platform en het aantal defaults;
3. Investormatch informeert de AFM onverwijld op het moment dat betalingsproblemen ontstaan bij een
lopende lening;
4. Investormatch informeert de AFM over belangrijke wijzigingen in de bedrijfsvoering en bedrijfsstructuur;
5. Investormatch informeert de AFM per kwartaal over de financiële positie van Investormatch en de aan
Investormatch gelieerde ondernemingen.

7.2 Investormatch committeert zich aan de in artikel 7.1 genoemde voorschriften van de AFM. Daarnaast en voor zoveel als redelijkerwijs mogelijk , committeert Investormatch zich aan de uitgangspunten en de “KNVB-criteria voor bedieningsconcepten” die de AFM voor crowdfunding hanteert. Bij het in behandeling nemen van een Propositie en/of bij aanmelding van een Ondernemer of Investeerder voor het Crowdfundingplatform zal Investormatch toetsen of de Propositie voldoet aan de voorwaarden van de ontheffing van AFM. Daarnaast zal Investormatch toetsen of de Ondernemer en de Investeerder voldoen aan deze voorwaarden. Investormatch behoudt zich het recht voor om gedurende de looptijd van de overeenkomst met een Ondernemer of een Investeerder doorlopend te toetsen aan conformiteit aan deze voorwaarden. De Ondernemer en de Investeerder zijn ertoe gehouden om hieraan medewerking te verlenen en op verzoek van Investormatch alle informatie te verstrekken die daartoe nodig is. Indien zich een situatie voordoet op grond waarvan een Ondernemer of Investeerder dient aan te nemen dat zij niet (meer) voldoen aan deze voorwaarden, dan zijn zij gehouden om dat aan Investormatch te melden. Investormatch is ten slotte gerechtigd om een Propositie niet in behandeling te nemen indien deze niet voldoet aan voornoemde voorwaarden of een aanmelding van een Investeerder of Ondernemer op deze grond niet in behandeling te nemen. Op dezelfde gronden is Investormatch eveneens gerechtigd een Propositie van het Crowdfundingplatform te verwijderen en een overeenkomst met een Ondernemer of Investeerder te met onmiddellijke ingang te beëindigen.

7.3 De Investeerder kan via het Crowdfundingplatform in totaal maximaal € 80.000,-- verspreid over maximaal 100 leningen in Proposities investeren. De Basis Investeerder kan via het Crowdfundingplatform bovendien maximaal € 5.000,-- per Propositie investeren. De Premium Investeerder kan maximaal € 20.000,-- per Propositie investeren.

7.4 De Investeerder begrijpt en erkent dat Investormatch uitsluitend een faciliterende rol vervult alsmede dat de op het Crowdfundingplatform geplaatste Proposities uitdrukkelijk geen beleggings- en/of investeringsadviezen van Investormatch behelzen. De Investeerder maakt ter zake een eigen afweging en beslissing, al dan niet bijgestaan door haar eigen adviseurs.

7.5 De Investeerder begrijpt en erkent dat het investeren in Proposities niet onder enig garantiestelsel valt en dat het de verantwoordelijkheid van de Investeerder is om de risico’s die zijn verbonden aan het investeren in Proposities zoveel mogelijk te spreiden.

7.6 De Investeerder stort de door haar gewenste investering in een Propositie op het Crowdfundingplatform rechtstreeks op de derdengeldenrekening die Stichting Beheer Geldstromen Investormatch aanhoudt bij Buckaroo. Het door de Investeerder gestorte bedrag wordt vervolgens ten behoeve van de Investeerder op deze derdengeldrekening aangehouden totdat sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 7.9. Dientengevolge is de investering van de Investeerder te allen tijde afgescheiden van het vermogen van Investormatch.

7.7 De Ondernemer zal bij plaatsing van de Propositie op het Crowdfundingplatform een schuldbekentenis opstellen ten behoeve van de Investeerder(s). Deze Schuldbekentenis wordt verstrekt onder de opschortende voorwaarde dat het volledige doelkapitaal van de Propositie (zoals bedoeld in artikel 7.9) is gerealiseerd. De Investeerders ontvangen een kopie van de ondertekende versie van deze Schuldbekentenis. In deze Schuldbekentenis verklaart de Ondernemer welk bedrag zij vanwege de Investering aan de Investeerders verschuldigd is en op welke wijze en binnen welke termijn aflossing plaats zal vinden. Betaling aan de Investeerders vindt plaats conform een aan de Schuldbekentenis aangehecht Betalingsschema op basis van annuïteit. Alle betalingen vinden plaats via de derdengeldrekening die door Stichting Beheer Geldstromen Investormatch wordt aangehouden, in die zin dat de Ondernemer de aan de Investeerders verschuldigde betalingen zal overmaken op deze derdengeldrekening. Na bijschrijving van deze bedragen, zal Stichting Beheer Geldstromen Investormatch ervoor zorgdragen dat deze bedragen vervolgens van deze derdengeldrekening worden overgeschreven naar de Investeerders. Investormatch heeft op haar website (klik hier voor de schuldbekentenis) een voorbeeld geplaatst van de in het kader van de crowdfunding door de Ondernemer op te stellen Schuldbekentenis aan de Investeerder(s). De Investeerder heeft kennis kunnen nemen van deze Schuldbekentenis en verklaart zich akkoord met de vorm en inhoud ervan.

7.8 Indien de Ondernemer niet uiterlijk binnen 60 (zestig) dagen na plaatsing van de Propositie op het Crowdfundingplatform het volledige beoogde (in de Propositie vermelde) doelkapitaal bij elkaar heeft, geeft Investormatch per omgaande opdracht aan Stichting Beheer Geldstromen Investormatch om eventueel reeds betaalde investeringen per omgaande terug te storten naar de betreffende Investeerder(s).

7.9 Zodra het doelkapitaal van een Propositie volledig bij elkaar is gebracht door de Investeerder(s), is de opschortende voorwaarde als bedoeld in artikel 7.7 vervuld, waardoor tussen de Ondernemer en de Investeerders een leningsovereenkomst tot stand komt onder de voorwaarden als bepaald in de Schuldbekentenis. Na controle van het dossier, en aanvulling van de Schuldbekentenis met een overzicht van de Investeerders (het Investeringsoverzicht) en het Betalingsschema, zal Investormatch deze stukken ter beschikking stellen aan Stichting Beheer Geldstromen Investormatch met verzoek om het bijeengebrachte doelkapitaal (minus Succesfee en administratiekosten voor Investormatch) rechtstreeks aan de Ondernemer over te maken.


Artikel 8 - Tegenstrijdige belangen

8.1 De Wederpartij verklaart ervan op de hoogte te zijn dat Investormatch diensten aan derden verleent als adviseur en/of bemiddelaar, en dat deze derden en/of Investormatch belangen (kunnen) hebben die tegenstrijdig (kunnen) zijn met de belangen van de Wederpartij.


Artikel 9 - Facturering, beloning en kosten

9.1 De Overeenkomst bevat bepalingen met betrekking tot de aan Investormatch toekomende fee’s alsmede de door haar aan de Ondernemer in rekening te brengen kosten. Deze fee’s zijn – voor zover van toepassing – exclusief omzetbelasting.

9.2 De Ondernemer is de overeengekomen fee’s verschuldigd op het tijdstip waarop Investormatch de Overeenkomst heeft uitgevoerd, dan wel in elk geval op het moment dat de Ondernemer en de Investeerder zich jegens elkaar hebben verbonden ter zake van de Propositie c.q. investering waarop de Overeenkomst betrekking heeft, dan wel op enig ander met de Ondernemer overeengekomen tijdstip.

9.3 Indien de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt beëindigd of opgezegd voordat Investormatch deze heeft kunnen uitvoeren, is de Ondernemer de met Investormatch overeengekomen Succesfee evenzeer verschuldigd, indien en zodra de Ondernemer (dan wel een aan haar gelieerde vennootschap) voor de Propositie waarop de beëindigde Overeenkomst betrekking had, binnen twaalf (12) maanden na beëindiging van de Overeenkomst alsnog een investering aanvaardt van een Investeerder (dan wel een aan haar gelieerde vennootschap) uit het netwerk van Investormatch waarmee reeds gedurende de looptijd van de Overeenkomst contact is geweest.

9.4 In geval de hoogte van de fee’s van Investormatch zijn gebaseerd op een percentage van de waarde van de investering waarop de Overeenkomst betrekking heeft (het Doelkapitaal), en de waarde van deze investering geheel of gedeeltelijk afhankelijk is van toekomstige onzekere gebeurtenissen, is Investormatch gerechtigd, met het oog op de vaststelling van de aan Investormatch toekomende Succesfee, de waarde van deze transactie (het gecommitteerde bedrag) te bepalen, op basis van de tijdens of voorafgaand aan het aangaan van de Overeenkomst gebruikte ramingen van de Ondernemer en/of Investormatch, of andere, vergelijkbare gegevens, zoals bijvoorbeeld het in de Propositie genoemde Doelkapitaal.

9.5 Naast de overeengekomen fee’s, is Investormatch gerechtigd bij de uitvoering van de Overeenkomst de in redelijkheid gemaakte “out of pocket kosten”, met inbegrip van reis- en verblijfkosten en kosten voor externe adviseurs, aan de Ondernemer in rekening te brengen. Investormatch zal geen externe adviseurs inschakelen zonder voorafgaand overleg met de Ondernemer.

9.6 De Ondernemer is gehouden de aan Investormatch verschuldigde fee’s binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de daarop betrekking hebbende factuur te voldoen, zonder recht op verrekening, inhouding of opschorting.

9.7 Eventuele op- en/of aanmerkingen op de factuur dienen uiterlijk binnen tien (10) werkdagen dagen na de factuurdatum schriftelijk aan Investormatch kenbaar te worden gemaakt. Het maken van eventuele op- en/of aanmerkingen, laat de betalingsverplichting van de Ondernemer op grond van de factuur onverlet.

9.8 Ingeval van niet of niet-tijdige betaling is de Ondernemer, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, de wettelijke handelsrente ex. artikel 6:119a BW verschuldigd over het openstaande bedrag. Tevens is de Ondernemer gehouden tot vergoeding van de redelijkerwijs door Investormatch gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.


Artikel 10 - Vrijwaring Wederpartij

10.1 De Wederpartij vrijwaart Investormatch, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Investormatch, ter zake van iedere door een andere Wederpartij of derde tegen Investormatch ingestelde vordering die samenhangt met of voortvloeit uit de Overeenkomst alsmede ter zake van alle door Investormatch als gevolg daarvan of in verband daarmede geleden en/of te lijden schade en de door Investormatch in verband daarmee te maken kosten (waaronder begrepen alle door haar in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).


Artikel 11 - Aansprakelijkheid Investormatch

11.1 De uiteindelijke beslissing om te investeren in een Propositie dan wel om een investering te aanvaarden berust te allen tijde uitsluitend bij de Wederpartij, evenals alle eventuele risico’s die aan die beslissing zijn verbonden. Investormatch vervult uitsluitend een faciliterende rol en is derhalve niet jegens de Wederpartij aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte schade die het gevolg is van het doen of het aanvaarden van een investering via de bemiddeling van Investormatch.

11.2 Investormatch is niet aansprakelijk voor eventuele schade die direct of indirect het gevolg is van door Investormatch verstrekte adviezen in het kader van een met de Wederpartij gesloten Overeenkomst, welke adviezen onder andere betrekking kunnen hebben op:

i) de door de Wederpartij in te schakelen derden;

ii) de door de Wederpartij te selecteren en te contracteren andere Wederpartijen.

11.3 Investormatch betracht zoveel mogelijk zorgvuldigheid bij het kiezen en samenstellen van haar database van Investeerders en Ondernemers, de informatie op haar website en online (crowdfunding)platform alsmede de daarop geplaatste Proposities, maar aanvaardt ter zake geen enkele verantwoordelijkheid.

11.4 Iedere aansprakelijkheid van Investormatch is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot 50% van het door Investormatch aan de Wederpartij in rekening gebrachte honorarium in de desbetreffende zaak (Plaatsingsfee en Succesfee), met in elk geval een maximum van EUR 2.500,--.

11.5 Investormatch is, voor zover nodig in afwijking van artikel 11.4, niet aansprakelijk voor enige schade die:

i) bij een correcte uitvoering van de Overeenkomst onvermijdelijk is;

ii) het gevolg is van de door omstandigheden geëiste spoed;

iii) het gevolg is van de door of namens de Wederpartij verstrekte gegevens, documenten en informatie, zoals bedoeld in artikel 6 van deze algemene voorwaarden;

iv) het gevolg is van onjuistheden en/of onvolkomenheden die zijn ontstaan bij de verzending of overdracht van gegevens, documenten en informatie door de Wederpartij aan Investormatch als gevolg van een gebrek aan en/of onjuist gebruik van het daarbij door de Wederpartij gehanteerde communicatiemiddel;

v) het gevolg is van een overmachtsituatie als bedoeld in artikel 13 van deze algemene voorwaarden.

11.6 Het in artikel 11.4 bedoelde maximumbedrag komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Investormatch.

11.7 Aansprakelijkheid van Investormatch voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste omzet, is nadrukkelijk uitgesloten.

11.8 Elke vordering tegen Investormatch verjaart twaalf (12) maanden nadat de Wederpartij op de hoogte was of behoorde te zijn van het schadetoebrengend feit.


Artikel 12 - Vertrouwelijkheid

12.1 Investormatch en de Wederpartij zullen bij de uitvoering van de Overeenkomst vertrouwelijkheid in acht nemen en zullen zich ervoor inspannen dat de door hen ingeschakelde professionele adviseurs eenzelfde vertrouwelijkheid in acht nemen, voor zover niet op grond van enige wettelijke bepaling of andere bindende regelgeving inlichtingen aan derden gegeven dienen te worden.

12.2 Behoudens indien en voor zover wettelijk of anderszins vereist, in welk geval Investormatch en de Wederpartij zich verplichten vooraf te overleggen, zal noch Investormatch, noch de Wederpartij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming enige informatie verstrekken aan de pers of enige openbare mededeling doen dan wel anderszins informatie verstrekken met betrekking tot de inhoud van de Overeenkomst.

12.3 Het is de Wederpartij niet toegestaan aan derden inzage te verstrekken in de door Investormatch verstrekte adviezen dan wel aan de Wederpartij verstrekte documenten, rapportages en berekeningen, dan wel deze op enige andere wijze openbaar te maken, zonder de voorafgaande en uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming van Investormatch. Met inachtneming van het bepaalde in het eerste lid van dit artikel behoeft de Wederpartij geen voorafgaande toestemming te verkrijgen voor het ter inzage geven van de door Investormatch verstrekte adviezen dan wel aan de Wederpartij verstrekte documenten, rapportages en berekeningen aan professionele adviseurs van de Wederpartij inzake de Overeenkomst.


Artikel 13 - Overmacht

13.1 Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die de uitvoering door Investormatch van de Overeenkomst verhinderen of onredelijk bemoeilijken en die niet aan Investormatch zijn toe te rekenen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot: ziekte van de medewerkers van Investormatch of andere personen die bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken zijn, (wilde) stakingen bij Investormatch of bedrijven waarvan Investormatch bij de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is, een gebrek aan de diensten die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, of andere derden waarvan Investormatch afhankelijk is, oorlog, brand, wateroverlast, algemene vervoersproblemen, storingen in de nuts- en/of IT-voorzieningen et cetera.

13.2 Als een overmachtssituatie zich voordoet nadat Investormatch haar verplichtingen uit de Overeenkomst al had moeten nakomen, heeft Investormatch nog steeds het recht zich op overmacht te beroepen.

13.3 In de periode van overmacht worden de verplichtingen van Investormatch opgeschort. Als die periode langer duurt dan drie maanden, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

13.4 Als Investormatch op het moment van het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, heeft zij het recht het reeds uitgevoerde deel te factureren. Hetzelfde geldt indien Investormatch slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen. De Ondernemer is dan verplicht deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijke overeenkomst betrof. Deze bepaling geldt echter niet als het reeds uitgevoerde of uitvoerbare deel van de Overeenkomst geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 14 – Privacy Policy

14.1 In het Privacy beleid wordt nader omschreven hoe Investormatch met uw persoonsgegevens omgaat indien u gebruik maakt van de Bemiddelingsactiviteiten van Investormatch

Artikel 15 – Onderhoud website en online Crowdfundingplatform

15.1 Om de functionaliteit en werkzaamheid van de website en het online Crowdfundingplatform te kunnen waarborgen, dient Investormatch hieraan geregeld onderhoud te plegen. Investormatch is daarbij gerechtigd de website en het online Crowdfundingplatform (tijdelijk) buiten werking te stellen om dergelijk onderhoud te kunnen plegen dan wel daaraan aanpassingen te doen. Investormatch vraagt hiervoor het begrip van de Wederpartijen die de website en het platform gebruiken. De Wederpartij kan geen aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding wegens het (tijdelijk) buitenwerking stellen van de website dan wel het online Crowdfundingplatform.

Artikel 16 - Toepasselijk recht en geschillenregeling

16.1 Op de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit de Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten, zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij op grond van een dwingendrechtelijke bepaling een andere rechter bevoegd is.

16.2 Indien Investormatch als eisende partij optreedt, is Investormatch in afwijking van het bepaalde onder artikel 16.1 gerechtigd om het geschil aanhangig te maken in bij de bevoegde rechter in het arrondissement van de Wederpartij .

Artikel 17 – Slotbepaling

17.1 Deze algemene voorwaarden van Investormatch zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam.


Amsterdam, versie januari 2017