times
SCHULDBEKENTENIS

De ondergetekenden:

1. (naam) B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (adres), ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder dossiernummer (), te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door () (hierna te noemen: de “Onderneming”);

2. De heer / mevrouw (naam), in hoedanigheid van bestuurder van de Onderneming, geboren op (datum) te (geboorteplaats), wonende te (adres) (hierna te noemen: de “Bestuurder”)

De Onderneming en Bestuurder worden hierna gezamenlijk ook wel aangeduid als: “Schuldenaren”

Overwegingen:
A. De Onderneming heeft via het crowdfundingplatform van Investormatch een propositie gedaan aan investeerders om via crowdfunding te investeren in de Onderneming. Ter zake is een informatiememorandum opgesteld dan wel anderszins informatie beschikbaar gesteld en via de website van het crowdfundingplatform van Investormatch aan potentiële investeerders beschikbaar gesteld;
B. Partijen zijn op de hoogte van het feit dat Investormatch een ontheffing heeft van de Autoriteit Financiele Markten (AFM) op grond waarvan het haar is toegestaan te bemiddelen in opvorderbare gelden van anderen dan professionele marktpartijen als bedoeld in artikel 4:3 lid 1 en lid 4 van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Deze ontheffing is verleend op 21 november 2014 en is geregistreerd onder vergunning nummer 19000027. Aan de ontheffing zijn door de AFM bepaalde voorschriften en voorwaarden gesteld aan de bedrijfsvoering van Investormatch. Deze voorschriften en voorwaarden zien in het bijzonder op de wijze waarop Investormatch heeft bemiddeld bij de totstandkoming van onderhavige leningsovereenkomst tussen partijen. Partijen zijn bekend met de inhoud van de voorwaarden doordat deze integraal zijn opgenomen in de Algemene Voorwaarden van Investormatch (artikel 7.1). Partijen zijn voorts bekend met de wijze waarop Investormatch gevolg geeft aan deze voorwaarden en de wijze waarop door Investormatch wordt getoetst of er sprake is van conformiteit, alsook de gevolgen van het feit indien (niet meer) sprake is van conformiteit aan de voorwaarden en voorschriften van de AFM (artikel 7.2 van de Algemene Voorwaarden).
C. Het investeringsvoorstel houdt in dat de Onderneming ten behoeve van haar bedrijfsvoering een bedrag van € () als vreemd vermogen (geldlening) wenst aan te trekken van verschillende geïnteresseerde Investeerders in de vorm van een annuïteitenlening met een rentepercentage van ()% op jaarbasis. Aan het slagen van de crowdfunding is de voorwaarde verbonden dat het voornoemde investeringsbedrag volledig is volgetekend;
D. Elk van de hierna bedoelde Investeerders heeft zich bereid verklaard om aan de Onderneming als investering een deel van het gevraagde geldbedrag ter leen te verstrekken. De hoogte van de bedragen die elk van de Investeerders ter leen verstrekken is opgenomen in het Investeringsoverzicht.
E. Ten blijke van de bereidheid van de Investeerders om het in het Investeringsoverzicht opgenomen bedrag aan de Onderneming te lenen, hebben zij de genoemde bedragen inmiddels overgemaakt op de derdengeldrekening van Stichting Beheer Geldstromen Investormatch (de “Stichting”). De Stichting heeft als doel om de via voornoemde crowdfunding door de Investeerders beschikbaar gestelde gelden voor de Investeerders onder zich te houden, totdat het volledige bedrag van de door de Onderneming gevraagde investering is volgetekend. De Stichting zal daarna een faciliterende rol spelen in het betaalverkeer tussen Investeerders en de Onderneming in het kader van de geldlening zoals in onderhavige Schuldbekentenis is vastgelegd;

Verklaren hierbij als volgt:
1. Schuldbekentenis
1.1 De Onderneming verklaart door middel van deze Schuldbekentenis en onder de hierna genoemde voorwaarden wegens ter leen ontvangen gelden aan de in het investeringsoverzicht dat als bijlage aan deze Schuldbekentenis is gehecht (het “Investeringsoverzicht”) nader gespecificeerde personen (al dan niet aan de hand van een investeerdersnummer) (hierna gezamenlijk te noemen: de “Investeerders”) schuldig te zijn een geldsom van € () aan hoofdsom (hierna te noemen: de “Hoofdsom”) en € ()aan rente.
1.2 De onderhavige schuldbekentenis (en daarmee de geldlening) komt tot stand onder de opschortende voorwaarde dat de Hoofdsom door de Investeerders is overgemaakt op de derdengeldrekening van de Stichting binnen een termijn van 60 dagen nadat de propositie van de Onderneming op het crowdfundingplatform van Investormatch is geplaatst. Indien en zodra aan deze voorwaarde wordt voldaan, zal het definitieve Investeringsoverzicht worden opgemaakt en door de Onderneming worden ondertekend, waarna de Hoofdsom zal worden overgemaakt op de bankrekening van de Onderneming met nummer () door middel van een overschrijving van de derdengeldrekening van de Stichting. Op dit bedrag zal in mindering worden gebracht de bemiddelingsvergoeding die de Ondernemer aan Investormatch verschuldigd is ter zake het gebruik van het crowdfundingplatform.
2 Duur
2.1 De Hoofdsom, vermeerderd met de hierna genoemde rente, zal binnen een periode van 3 jaar, te rekenen vanaf datum: () en aldus uiterlijk op datum: (), door de Onderneming worden afgelost.
3 Rente en Aflossing
3.1 Over de Hoofdsom, althans het niet afgeloste gedeelte daarvan, is de Onderneming een bedrag aan rente en aflossing verschuldigd zoals vermeld in het ondertekende betalingsschema dat als bijlage aan deze Schuldbekentenis is gehecht (het “Betalingsschema”).
3.2 Betaling conform het Betalingsschema vindt plaats op de in artikel 4 genoemde bankrekening van de Stichting uiterlijk op de in het Betalingsschema genoemde vervaldata. Na ontvangst van deze betalingen zal de Stichting de ontvangen bedragen overmaken aan de Investeerders naar rato van hun investering.
3.3 De Hoofdsom en de verschuldigde Rente zullen uiterlijk op datum: () volledig zijn betaald.
3.4 De Onderneming is in beginsel niet gerechtigd om extra aflossingen te doen op de Hoofdsom. Behoudens dat het de Onderneming is toegestaan om een aantal termijnen zoals vastgelegd in het Betalingsschema ineens te voldoen. Deze komen in korting op de duur van de schuldbekentenis. Voor het overige blijft het Betalingsschema en de maandelijkse annuïteit ongewijzigd in stand tot dat de volledige Hoofdsom met rente is voldaan.
3.5 Bedragen die tussentijds zijn afgelost kunnen niet opnieuw door de Onderneming worden geleend.
3.6 Betalingen worden eerst in mindering gebracht op eventueel verschuldigde rente en kosten en daarna op de verschuldigde aflossingstermijnen.
4 Betalingen
4.1 Alle betalingen door de Onderneming aan de Investeerders zullen plaatsvinden via de derdengeldrekening van de Stichting op bankrekeningnummer: NL34ABNA0607473118.
4.2 Indien aan het doen van betalingen onder deze Leningsovereenkomst kosten zijn verbonden, komen die voor rekening van de Onderneming.
5 Hoofdelijkheid
5.1 De Bestuurder van de Onderneming, te weten: (), verklaart naast de Onderneming hoofdelijk alle in deze Schuldbekentenis genoemde bedragen (waaronder hetgeen de Onderneming verschuldigd zijn uit hoofde van het Betalingsschema, doch in het bijzonder ook hetgeen de Onderneming verschuldigd zal zijn uit hoofde van artikel 7) aan de Investeerders schuldig te zijn.
6 Opeisbaarheid
6.1 De Hoofdsom met de verschuldigde Rente zoals volgt uit het Betalingsschema zal met onmiddellijke ingang volledig opeisbaar zijn en betaalbaar worden indien een van de hierna genoemde situaties zich voordoet:
a. De Onderneming wordt bij onherroepelijke rechterlijke beslissing in staat van faillissement verklaard, doet eigen aangifte tot faillietverklaring dan wel dient een aanvraag tot schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) in;
b. De Onderneming is enigerlei verplichting jegens de Investeerders uit hoofde van deze Schuldbekentenis niet, niet tijdig of niet volledig nagekomen;
c. De Onderneming heeft haar bedrijf geheel of grotendeels gestaakt;
d. Alle aandelen in het kapitaal van de Onderneming dan wel alle activa en passiva van de Onderneming worden overgedragen aan een derde;
7. Verzuim
7.1 Alle termijnen die zijn genoemd in deze Schuldbekentenis en bijbehorende bijlagen, zoals het Betalingsschema, zijn fatale termijnen. Indien om wat voor reden dan ook de Onderneming haar verplichtingen die volgen uit deze Schuldbekentenis en het Betalingsschema niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is zij zonder dat een ingebrekestelling is vereist, in verzuim. In dat geval zal de Hoofdsom vermeerderd met de verschuldigde Rente zoals opgenomen in het Betalingsschema direct opeisbaar zijn.
7.2. Daarnaast is de Onderneming in dit geval over de hiervoor genoemde opeisbare bedragen tevens een vertragingsrente verschuldigd, zoals nader gespecificeerd in het Betalingsschema. Alle kosten die door de Investeerders moeten worden gemaakt om zowel in als buiten rechte betaling te verkrijgen van deze bedragen (waaronder deurwaarderskosten en advocaatkosten) komen voor rekening van de Onderneming. Daarboven is de Onderneming aan (buitengerechtelijke) incassokosten een bedrag gelijk aan 15% van de openstaande Hoofdsom verschuldigd aan Investeerders.
8. Aanvullende bepalingen (optioneel – u kunt dit per propositie navragen bij investormatch)
8.1 Zolang de Hoofdsom niet volledig is afgelost, is het de Onderneming niet toegestaan uitkeringen in enigerlei vorm te laten plaatsvinden aan haar aandeelhouder(s) en bestuurders (waaronder aan de Holding en de Bestuurder), zoals bijvoorbeeld maar niet uitputtend: dividend, salarisverhoging boven de in de prognose opgenomen managementfee van € () per maand, bonus, tantième, leningen, rekening-courantfaciliteit e.d.

8.2 De Onderneming, Holding en Bestuurder zeggen toe en garanderen dat zolang de Hoofdsom niet volledig is afgelost, er:
- geen overdracht of vervreemding van de activiteiten (of een substantieel deel van de activiteiten) van () zal plaatsvinden;
- geen verkoop of overdracht van de aandelen () zal plaatsvinden. () zal (indirect) alle aandelen in deze entiteiten behouden;
- geen overnames zullen plaatsvinden
9. Slotbepalingen
9.1 Deze Schuldbekentenis vervangt alle eerdere mondelinge en schriftelijke afspraken tussen Ondernemer en Investeerders in verband met de lening van de Hoofdsom.

9.2 Deze Schuldbekentenis kan slechts worden gewijzigd indien zulks nader schriftelijk wordt overeenkomen in een door Schuldenaren en Investeerders ondertekend document. Wijzigingen van de Schuldbekentenis kunnen slechts door een schriftelijk document worden bewezen.

9.3 De ongeldigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van de Schuldbekentenis tast de geldigheid van de overige bepalingen van de Schuldbekentenis niet aan.
10 Toepasselijk recht en Forum
10.1 Deze Schuldbekentenis wordt beheerst door Nederlands recht.
10.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Schuldbekentenis of naar aanleiding van overeenkomsten die hiervan het gevolg mochten zijn, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. Deze forumkeuze geldt ook voor de voorzieningenrechter in kort geding.


Getekend te _______________ op _________________


Namens de Onderneming,

_____________________________
_____________________________(Naam)
(de Schuldenaar dient bij de handtekening te schrijven:
“Goed voor € (________________________________________________) (bedrag voluit met rente en kosten)


Ter zake de hoofdelijkheid als genoemd in artikel 5:
Namens de Bestuurder,

_____________________________
_____________________________(Naam)

In geval de Bestuurder is gehuwd, dient zijn / haar echtgenote / echtgenoot op de voet van artikel 1:88 BW ten blijke van zijn / haar instemming met de hoofdelijke gebondenheid hieronder voor akkoord te ondertekenen.

_____________________________

Naam: